STAFF

EDITORIAL

EDITORIAL DIRECTOR

JUN ASHIZAWA

EDITOR

SHUICHI AIZAWA

EDITOR

ATSUSHI TAKAYAMA

TRANSLATOR

SHINICHIRO SATO

CONTRIBUTOR

TAKAHIRO FUJIKAWA

DIGITAL

DIGITAL DIRECTOR

MASAHIRO “MARLON” SAKURAI

DIGITAL PRODUCT MANAGER

REIKO INABA

BUSSINES

PUBLISHING DIRECTOR

YOSHIHIRO SAKURAI