STAFF

EDITORIAL

EDITORIAL DIRECTOR

JUN ASHIZAWA

SENIOR EDITOR

ATSUSHI TAKAYAMA

EDITOR

NANA TAKEUCHI

TRANSLATOR

SHINICHIRO SATO

CONTRIBUTOR

TAKAHIRO FUJIKAWA

MARKETING

MARKETING DIRECTOR

REIKO INABA

BUSSINES

PUBLISHING DIRECTOR

YOSHIHIRO SAKURAI

PRODUCER

DAISUKE MURATA